KM การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓ โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒

คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษา การจัดการความรู้ 
00000638_0_20130625-151421
พระราชรัตนาลงกรณ์
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
ประธานกรรมการ

110101พระครุภาวนาธรรมโฆสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป
รองประธาน

00000638_0_20140904-114841นายสำราญ ย่อยไธสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
กรรมการ

00000638_0_20130625-171603พระศรีญาณวงศ์,ดร.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

00000638_0_20140418-180048พระครุสถิตจันทรโชติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

00000638_0_20130625-171507ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
P-2-745x1024
พระครูโพธิชยานุสิฐ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
กรรมการ/เลขานุการ

 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓ โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒