KM การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓ โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒

การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในมุมมองของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ควรเป็นเช่นไร

1

การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในมุมมองของนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ควรเป็นเช่นไร

Share.

About Author

1 ความเห็น

  1. พระมหานิพิฐพนธ์,ดร จิรวฑฺฒโน on

    การศึกษาในทศวรรษที่ 21

    ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง อ่านต่อได้ที่นี่ คลิ๊กเลย สำหรับคนที่สนใจ แค่คลิ๊กเดียวความรู้เพิ่มแน่นอน http://www.sk1edu.go.th/dta/8939%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2021.docx

Leave A Reply

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓ โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒