KM การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓ โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒

การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในมุมมองของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ควรเป็นเช่นไร

2

การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในมุมมองของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ควรเป็นเช่นไร

Share.

About Author

2 ความเห็น

  1. สวัสดีครับ ผมในฐานะนิสิตปี ๔ ผมข่อแสดงความคิดเห็นเรื่อง การเรียนการสอน ผมอยากจะขอให้ปรับ การเรียนการสอนให้มีประสิทธ์ภาพ ตั้งแต่ปี ๑ ขื้นไป เพราะว่าเป็นการปลูกพื้นฐานภาษาอังกฤษ ให้ดีต่อเนื่อง ปี ๑-๔
    จากประสบการณ์ทีเรียนมา ปี ๑-๒ จะไม่ค่อยได้เรียนรู้เกียวกับภาษาอังกฤษมากหนัก

  2. การเรียนการสอนในมุมมองนิสิต ต้องการให้ครูบาจารย์ มาสอนตามกำหนดเวลา และนำความรู้ที่ท่านมีมาสอนเพื่อบอกแนวทางให้นิสิตได้รู้ ไม่ใช่มาบอกแต่ให้นิสิตค้นคว้าด้วยตนเอง จนหาทางออกไม่ได้ แล้วนิสิตจะรู้อะไรหรือประสิทธิภาพได้อย่างไร

Leave A Reply

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓ โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒