KM การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓ โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒

การจัดการเรียนการสอนให้สได้ประสิทธิภาพตามทัศนคติของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5

การจัดการเรียนการสอนให้สได้ประสิทธิภาพตามทัศนคติของนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Share.

About Author

จากเมืองสกลสูเมืองฟ้าจบสองจุฬาฯมหาวิทยาลัยได้ไปอินเดียถิ่นพุทธภูมิ...

5 ความเห็น

  1. การจัดการเรียนการสอนต้องหาวิธีการใหม่ๆของภาษาอังกฤษ ด้านฟังและพูดให้มาก นำอาจารย์เจ้าของภาษามาช่วยสอน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใน mcunk ต่อไป

  2. สวัสดีครับ ผมมีความคิดเห็นเรื่องการเรียนการสอนของคณะมนุษย์ศาสตร์ ในสาขาการเรียนภาษาอังกฤษ ผมขอฝากความคิดเห็นว่าควรจะเน้นเรื่องการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น คือปี1ปลูกพื้นฐานให้เยอะกว่านี้ เพราะว่าที่เรียนมาอาจารย์จะเน้นแต่ตอนท้ายคือปี 3 4 ซึ่งพื้นฐานมันยังไม่แข็งแรง ดังนั้นการเรียนถึงไม่ได้ประสิทธิภาพ ผมประสบมาตอนนี้ ซึ่งเรียนปีสุดท้ายแล้ว

  3. การเรียนการสอนต้องไม่ให้นิสิตเรียนด้วยตนเองมากจนเกินไป จนนิสิตไม่รู้จะเรียนด้วยวิธีไหน เรียนอย่างไร เรียนไปเพืออะไร
    ต้องพัฒนาสือการเรียนการสอนให้สอดคลองกับการรับรู้ของนิสิต คือไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายจนเกินไปกว่าการรับรู้ได้ของนิสิต ทำอย่างไรถึงจะให้นิสิตได้รับรู้องค์ความรู้อย่างแท้จริง

  4. อยากให้ปูพื้นฐานของหลักการเรียนภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ในปีแรกๆให้มากๆครับ อยากแสดงความคิดเห็นในเรื่องการเสริมทักษะต่างๆ การออกค่ายศึกษาทางภาษา การฝึกใช้ภาษาในสถานที่ต่างๆ การลงสถานที่จริง อยากให้มีบ่อยๆครับ สุดท้ายก็ อยากให้ช่วยปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาหน่อยครับ เครื่องมือบางชิ้นใช้ไม่ค่อยได้ครับ ขอบคุณครับ๏,,๏

Leave A Reply

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nongkhai Campus เลขที่ ๒๑๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๙๕๓๓๓ โทรสาร. ๐๔๒-๔๙๕๒๒๒